(11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-6,9-Dioxoprost-13-En-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32O6
IUPAC Name 7-[(1r,2r,3r)-3-hydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxo-cyclopentyl]-6-oxo-heptanoic acid
Molecular Mass 368.464 g·mol−1
Heat of Formation -1326.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.42 ± 1.08 D
Volume 468.59 Å 3
Surface Area 360.32 Å 2
HOMO Energy -10.02 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.51 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (13e,15s)-11alpha,15-dihydroxy-6,9-dioxoprost-13-en-1-oic acid
 • 6,9-dioxo-11r,15s-dihydroxy-13e-prostenoic acid
 • 6-keto pge1
 • 6-keto-pge1
 • 6-keto-prostaglandin e1
 • 6-ketoprostaglandin e1
 • 6-kpge1
 • 6-oxo-pge1
 • 6-oxo-prostaglandin e1
 • 6-oxoprostaglandin e1
 • 7-[(1r,2r,3r)-3-hydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-keto-cyclopentyl]-6-keto-enanthic acid
 • 7-[(1r,2r,3r)-3-hydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxo-cyclopentyl]-6-oxo-heptanoic acid
 • 7-[(1r,2r,3r)-3-hydroxy-2-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]-6-oxoheptanoic acid
 • lmfa03010012
 • prost-13-en-1-oic acid, 11,15-dihydroxy-6,9-dioxo-, (11alpha,13e,15s)-
CAS Number(s)
 • 67786-53-2
InChIKey ROUDCKODIMKLNO-CTBSXBMHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O