(8α,9R,10S)-6'-Methoxy-10,11-Dihydrocinchonan-9,10,11-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H26N2O4
IUPAC Name (1s)-1-[(1r,3s,4r,6r)-6-[(r)-hydroxy-(6-methoxy-4-quinolyl)methyl]quinuclidin-3-yl]ethane-1,2-diol
Molecular Mass 358.431 g·mol−1
Heat of Formation -551.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.67 ± 1.08 D
Volume 430.2 Å 3
Surface Area 357.51 Å 2
HOMO Energy -8.80 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.77 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey RPKYUNIXMGUACR-INIKVCOSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N