(3β,5Alpha,7β,17Alpha,20S)-3,7-Dihydroxycholan-24-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H40O4
IUPAC Name (4s)-4-[(3s,5r,7s,8r,9s,10s,13r,14s,17s)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
Molecular Mass 392.572 g·mol−1
Heat of Formation -1065.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.99 ± 1.08 D
Volume 507.35 Å 3
Surface Area 398.39 Å 2
HOMO Energy -9.98 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.96 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (4s)-4-[(3s,5r,7s,8r,9s,10s,13r,14s,17s)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
  • (4s)-4-[(3s,5r,7s,8r,9s,10s,13r,14s,17s)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]valeric acid
  • 5-beta-cholanic acid,3-alpha,7-alpha-dihydroxy chenodesoxycholic acid
  • cholan-24-oic acid, 3,7-dihydroxy-
InChIKey RUDATBOHQWOJDD-YOZIGNMQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O