(3β)-Cholesta-5,7,24-Trien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H42O
IUPAC Name (3s,9s,10r,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 382.622 g·mol−1
Heat of Formation -350.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.31 ± 1.08 D
Volume 525.18 Å 3
Surface Area 411.72 Å 2
HOMO Energy -8.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.54 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,9s,10r,13r,14r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,9s,10r,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 24-dehydroprovitamin d3
  • 7-dehydrodesmosterol
  • cholesta-5,7,24-trien-3-ol, (3beta)-
  • cholesta-5,7,24-trien-3beta-ol
CAS Number(s)
  • 143982-69-8
  • 1715-86-2
InChIKey RUSSPKPUXDSHNC-DDPQNLDTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O