(6β,11β,16Alpha)-9-Fluoro-6,11,17,21-Tetrahydroxy-16-Methylpregna-1,4-Diene-3,20-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H29FO6
IUPAC Name (6r,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-6,11,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 408.460 g·mol−1
Heat of Formation -1246.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.60 ± 1.08 D
Volume 469.13 Å 3
Surface Area 355.97 Å 2
HOMO Energy -10.12 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (6r,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-17-glycoloyl-6,11,17-trihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (6r,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-6,11,17-trihydroxy-17-(2-hydroxy-1-oxoethyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (6r,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-6,11,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (6r,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-6,11,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyethanoyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 6-bhdm
  • 6-hydroxydexamethasone
  • 6beta-hydroxydexamethasone
  • pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methyl-, (6beta,11beta,16alpha)-
CAS Number(s)
  • 55879-47-5
InChIKey RVBSTEHLLHXILB-QODHSQIYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F