4-{[(5α,6α)-3-Hydroxy-17-Methyl-7,8-Didehydro-4,5-Epoxymorphinan-6-Yl]Oxy}-4-Oxobutanoic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H23NO6
IUPAC Name 4-[[(3s,4r,4ar,7r,7ar,12bs)-9-hydroxy-3-methyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-yl]oxy]-4-oxo-butanoic acid
Molecular Mass 385.410 g·mol−1
Heat of Formation -905.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.22 ± 1.08 D
Volume 435.55 Å 3
Surface Area 359.81 Å 2
HOMO Energy -8.63 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.11 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey RVCMQOUQLRUENR-ZJSJJFFBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N