20α-Dihydroprogesterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H32O2
IUPAC Name (8s,9s,10r,13s,14s,17s)-17-[(1r)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 316.478 g·mol−1
Heat of Formation -532.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.85 ± 1.08 D
Volume 417.25 Å 3
Surface Area 328.75 Å 2
HOMO Energy -9.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.08 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (20r)-20-hydroxypregn-4-en-3-one
 • 20-beta-dihydroprogesterone
 • 20-beta-hydroxydihydroprogesterone
 • 20-beta-hydroxypregn-4-en-3-one
 • 20-beta-hydroxyprogesterone
 • 20-beta-progerol
 • 20beta-hydroxy-4-pregnen-3-one
 • 20beta-hydroxy-pregn-4-en-3-one
 • 4-pregnen-2-beta-ol-3-one
 • pregn-4-en-3-one, 20-beta-hydroxy-
 • pregn-4-en-3-one, 20-hydroxy-, (20-r)- (9ci)
 • progesterol-20-beta
CAS Number(s)
 • 145-15-3
InChIKey RWBRUCCWZPSBFC-SJOKZOANSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O