α-D-Ribo-Hexopyranosid-3-Ulose, α-D-Glucopyranosyl

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H20O11
IUPAC Name (2r,3r,5s,6r)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-4-one
Molecular Mass 340.281 g·mol−1
Heat of Formation -2007.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.49 ± 1.08 D
Volume 364.2 Å 3
Surface Area 296.31 Å 2
HOMO Energy -10.49 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.22 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,5s,6r)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-oxan-4-one
  • (2r,3r,5s,6r)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-4-one
  • (2r,3r,5s,6r)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-4-one
  • (2r,3r,5s,6r)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-4-tetrahydropyranone
  • (2r,3r,5s,6r)-3,5-dihydroxy-2-methylol-6-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-4-one
  • 3-ketotrehalose
  • 3-oxotrehalose
CAS Number(s)
  • 24885-76-5
InChIKey RWDAEQLSLJPBCR-RMHOUTLUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O