α-D-Fructofuranosyl 6-Thio-α-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O10S
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6s)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-(sulfanylmethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 358.362 g·mol−1
Heat of Formation -1880.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.54 ± 1.08 D
Volume 390.46 Å 3
Surface Area 311.48 Å 2
HOMO Energy -8.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.17 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6s)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(sulfanylmethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6s)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-(sulfanylmethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6s)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-(mercaptomethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6s)-2-[[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-6-(mercaptomethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • 6-thiosucrose
  • alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl 6-thio-
CAS Number(s)
  • 92596-11-7
InChIKey RWGVREZXRLPTEW-GWRCVIBKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O