(17β)-17-Hydroxy-2-Methoxyestra-1(10),2,4-Trien-3-Yl Sulfamate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H27NO5S
IUPAC Name [(8r,9s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-2-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfamate
Molecular Mass 381.486 g·mol−1
Heat of Formation -861.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.12 ± 1.08 D
Volume 439.85 Å 3
Surface Area 364.85 Å 2
HOMO Energy -8.59 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.18 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • [(8r,9s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-2-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfamate
  • sulfamic acid [(8r,9s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-2-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] ester
InChIKey RWIXFHUXVURZCZ-SSTWWWIQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C S O N