(3β,11Alpha,12Alpha,13β)-9,11:12,13-Diepoxyabietan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32O3
IUPAC Name (3beta,11alpha,12alpha,13beta)-9,11:12,13-diepoxyabietan-3-ol
Molecular Mass 320.466 g·mol−1
Heat of Formation -519.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.75 ± 1.08 D
Volume 411.7 Å 3
Surface Area 320.87 Å 2
HOMO Energy -9.97 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.81 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4h-1-benzopyran-4-one, 3-[[o--6-deoxyhexopyranosyl-(1->6)-o-[hexopyranosyl-(1->2)]hexopyranosyl]oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-
InChIKey RYCDLMHEPZTQFT-APYPKHJSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O