(3β,4Alpha,5Alpha)-4-Methylcholest-8-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H48O
IUPAC Name (3s,4r,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-4,10,13-trimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 400.680 g·mol−1
Heat of Formation -532.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.95 ± 1.08 D
Volume 562.28 Å 3
Surface Area 431.66 Å 2
HOMO Energy -8.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.47 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,4r,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-4,10,13-trimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,4r,5s,10s,13r,14r,17r)-4,10,13-trimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
InChIKey SCEZIHJVTBQOLS-UJVKPKKLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O