(12β)-3,12-Dihydroxy-9,10-Secoandrosta-1,3,5(10)-Triene-9,17-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H24O4
IUPAC Name (3ar,4s,7r,7ar)-7-hydroxy-4-[2-(5-hydroxy-2-methyl-phenyl)ethyl]-7a-methyl-2,3,3a,4,6,7-hexahydroindene-1,5-dione
Molecular Mass 316.391 g·mol−1
Heat of Formation -749.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.05 ± 1.08 D
Volume 392.21 Å 3
Surface Area 330.12 Å 2
HOMO Energy -8.98 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey SCRZLRQVKYXYFZ-SFUIVIKGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O