β-L-Fucopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O5
IUPAC Name (2s,3s,4r,5s,6s)-6-methyltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 164.156 g·mol−1
Heat of Formation -964.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.15 ± 1.08 D
Volume 185.6 Å 3
Surface Area 177.46 Å 2
HOMO Energy -10.21 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4r,5s,6s)-6-methyloxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3s,4r,5s,6s)-6-methyltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • 6-deoxy-beta-l-galactose
  • afl
  • beta-l-fucose
  • beta-l-methyl-fucose
  • ful
  • mfb
InChIKey SHZGCJCMOBCMKK-KGJVWPDLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O