β-D-Quinovopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O5
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-6-methyltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 164.156 g·mol−1
Heat of Formation -956.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.00 ± 1.08 D
Volume 188.92 Å 3
Surface Area 181.84 Å 2
HOMO Energy -10.12 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.28 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-6-methyloxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-6-methyltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • 6-deoxy-alpha-d-glucose
InChIKey SHZGCJCMOBCMKK-VFUOTHLCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O