β,Kappa-Carotene-3,3',6'-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C40H58O3
IUPAC Name (1r)-4-[(1e,3e,5e,7e,9e,11e,13e,15e,17e,19r)-19-hydroxy-19-[(1s,4s)-4-hydroxy-1,2,2-trimethyl-cyclopentyl]-3,7,12,16-tetramethyl-nonadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-3,5,5-trimethyl-cyclohex-3-en-1-ol
Molecular Mass 586.887 g·mol−1
Heat of Formation -440.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.88 ± 1.08 D
Volume 822.88 Å 3
Surface Area 691.39 Å 2
HOMO Energy -7.87 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.63 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey SLVPCYNKKSBCNL-USKLVULOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O