3-(β-D-Ribofuranosyl)-3H-Imidazo[4,5-G]Quinazolin-8-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C14H15N5O4
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r)-2-(8-aminoimidazo[4,5-g]quinazolin-3-ium-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 317.300 g·mol−1
Heat of Formation -373.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.92 ± 1.08 D
Volume 340.44 Å 3
Surface Area 299.12 Å 2
HOMO Energy -8.65 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.06 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(8-amino-3-imidazo[4,5-g]quinazolinyl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(8-aminoimidazo[4,5-g]quinazolin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(8-aminoimidazo[4,5-g]quinazolin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,5r)-2-(8-aminoimidazo[4,5-g]quinazolin-3-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
  • 3h-imidazo(4,5-g)quinazolin-8-amine, 3-beta-d-ribofuranosyl-
  • lin-benzoadenosine
  • linear benzoadenosine
InChIKey SPJSEZDBZALDCW-HKUMRIAESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N