(1α,3α,6α,14α,16Beta)-20-Ethyl-1,6,16-Trimethoxy-4-(Methoxymethyl)Aconitane-3,8,13,14,15-Pentol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H41NO9
IUPAC Name (1alpha,3alpha,6alpha,14alpha,16beta)-20-ethyl-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitane-3,8,13,14,15-pentol
Molecular Mass 499.594 g·mol−1
Heat of Formation -1641.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.13 ± 1.08 D
Volume 572.71 Å 3
Surface Area 418.58 Å 2
HOMO Energy -8.23 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.45 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • -
 • 0
 • 1
 • 3
 • 5
 • 7
 • c
 • k
 • n
 • o
 • s
 • t
InChIKey SQMGCPHFHQGPIF-UUKFDUHUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N