β-D-Xylopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C5H10O5
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r)-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 150.130 g·mol−1
Heat of Formation -946.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.94 ± 1.08 D
Volume 165.05 Å 3
Surface Area 163.51 Å 2
HOMO Energy -10.40 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5r)-oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3r,4s,5r)-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • beta-d-xylose
  • xyp
InChIKey SRBFZHDQGSBBOR-KKQCNMDGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O