α-D-Xylopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C5H10O5
IUPAC Name (2s,3r,4s,5r)-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 150.130 g·mol−1
Heat of Formation -940.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.22 ± 1.08 D
Volume 161.42 Å 3
Surface Area 157.62 Å 2
HOMO Energy -9.91 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.08 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (+)-xylose
 • (2s,3r,4s,5r)-oxane-2,3,4,5-tetrol
 • (2s,3r,4s,5r)-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
 • (d)-xylose
 • 2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
 • d-(+)-xylose
 • d-xylose (9ci)
 • tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
 • xylo-pfan
 • xylomed
 • xylopyranose
 • xylose (van)
 • xylose, d-
 • xylose, d- (8ci)
 • xylose, pure
 • xys
CAS Number(s)
 • 6763-34-4
 • 141492-19-5
 • 133-56-2
 • 25990-60-7
InChIKey SRBFZHDQGSBBOR-LECHCGJUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O