α-L-Xylopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C5H10O5
IUPAC Name (2r,3s,4r,5s)-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 150.130 g·mol−1
Heat of Formation -940.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.23 ± 1.08 D
Volume 161.43 Å 3
Surface Area 157.44 Å 2
HOMO Energy -9.91 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.39 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4r,5s)-oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3s,4r,5s)-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
InChIKey SRBFZHDQGSBBOR-SKNVOMKLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O