β-D-Arabinopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C5H10O5
IUPAC Name (2r,3s,4r,5r)-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 150.130 g·mol−1
Heat of Formation -936.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.84 ± 1.08 D
Volume 161.85 Å 3
Surface Area 159.31 Å 2
HOMO Energy -10.17 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.31 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4r,5r)-oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3s,4r,5r)-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
InChIKey SRBFZHDQGSBBOR-SQOUGZDYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O