3β-Hydroxy-16Alpha-Fluoro-5Alpha-Androstan-17-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H29FO2
IUPAC Name (3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,16r)-16-fluoro-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Mass 308.431 g·mol−1
Heat of Formation -749.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.91 ± 1.08 D
Volume 387.08 Å 3
Surface Area 308.02 Å 2
HOMO Energy -9.88 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.57 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,16r)-16-fluoro-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
  • androstan-17-one, 16-fluoro-3-hydroxy-, (3beta,5alpha,16alpha)-
  • oh 8356
  • oh-8356
CAS Number(s)
  • 80724-82-9
InChIKey SRDUIZPBSBBLDC-JUAXIXHSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F