β-D-Fructofuranosyl 6-O-Decanoyl-Alpha-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H40O12
IUPAC Name [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-yl]methyl decanoate
Molecular Mass 496.546 g·mol−1
Heat of Formation -2435.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.22 ± 1.08 D
Volume 585.93 Å 3
Surface Area 487.79 Å 2
HOMO Energy -10.27 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.67 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-oxan-2-yl]methyl decanoate
  • [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl decanoate
  • [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-yl]methyl decanoate
  • capric acid [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-yl]methyl ester
  • capric acid sucrose ester
  • decanoic acid [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydropyranyl]methyl ester
  • sucrose monocaprate
  • sucrose monodecanoate
InChIKey STVGXWVWPOLILC-LUQRLMJOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O