(17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-Trien-20-Yne-3,4,17-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H24O3
IUPAC Name (8r,9s,13s,14s,17r)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,4,17-triol
Molecular Mass 312.403 g·mol−1
Heat of Formation -344.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.48 ± 1.08 D
Volume 382.69 Å 3
Surface Area 314.97 Å 2
HOMO Energy -8.69 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.18 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • y
InChIKey SYFHJXSYRPNSOI-RXUQYVRZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O