β-D-Galactopyranosyl 1-Thio-β-D-Galactopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O10S
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r,6s)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]sulfanyl-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 358.362 g·mol−1
Heat of Formation -1838.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.85 ± 1.08 D
Volume 386.92 Å 3
Surface Area 320.14 Å 2
HOMO Energy -9.35 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.85 ± eV
Point Group Symmetry C2
Synonyms
 • (2r,3r,4s,5r,6s)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]sulfanyl-oxane-3,4,5-triol
 • (2r,3r,4s,5r,6s)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]sulfanyloxane-3,4,5-triol
 • (2r,3r,4s,5r,6s)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]sulfanyl-tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • (2r,3r,4s,5r,6s)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]thio]tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • (2r,3r,4s,5r,6s)-2-methylol-6-[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]thio]tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • beta-d-galactopyranoside, d-galactosyl 1-thio-
 • galactopyranosyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside
 • galactopyranosyl-1-thiogalactopyranoside
 • galactosyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside
 • galactosyl-beta-d-thiogalactosylpyranoside
 • galsgal
 • gbtgp
 • tdg
 • tdg cpd
CAS Number(s)
 • 80441-61-8
InChIKey SYKYBMOFPMXDRQ-ZFDCCPEWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O