(9α,11Beta,15Beta,20Xi)-Hetisan-11,15-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H27NO2
IUPAC Name (5xi,6beta,11beta,14r,15beta,20s)-hetisan-11,15-diol
Molecular Mass 313.434 g·mol−1
Heat of Formation -317.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.32 ± 1.08 D
Volume 370.97 Å 3
Surface Area 288.42 Å 2
HOMO Energy -9.22 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey SYQIMSBCRURKCZ-ACMRJPCYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N