9-(β-D-Arabinofuranosyl)-6-Chloro-9H-Purin-2-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H12ClN5O4
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r)-2-(2-amino-6-chloro-purine-1,3,7-triium-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 301.686 g·mol−1
Heat of Formation 293.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.30 ± 1.08 D
Volume 295.97 Å 3
Surface Area 287.85 Å 2
HOMO Energy -9.63 ± 0.55 eV
LUMO Energy -3.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey TXWHPSZYRUHEGT-UUOKFMHZSA-O
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C N O Cl