14β-Hydroxyprogesterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H30O3
IUPAC Name (8r,9s,10r,13r,14s,17s)-17-acetyl-14-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 330.461 g·mol−1
Heat of Formation -702.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.16 ± 1.08 D
Volume 414.38 Å 3
Surface Area 326.03 Å 2
HOMO Energy -9.72 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,10r,13r,14s,17s)-17-acetyl-14-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8r,9s,10r,13r,14s,17s)-17-ethanoyl-14-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
InChIKey UAMNQIUKJVUQMR-WMDQAZIPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O