Λ1-Azanyl-[2-[[(1S)-1-Methoxycarbonylpentyl]Amino]-2-Oxo-Ethyl]Azanide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H19N3O3
IUPAC Name λ1-azanyl-[2-[[(1s)-1-methoxycarbonylpentyl]amino]-2-oxo-ethyl]azanide
Molecular Mass 217.266 g·mol−1
Heat of Formation -376.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.74 ± 1.08 D
Volume 268.64 Å 3
Surface Area 259.59 Å 2
HOMO Energy -9.88 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.20 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey UBGFJAZIYAXXMM-DGUDBNDOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N