(2β,3β,5Xi,18Alpha)-2,23-Dihydroxy-3-(β-D-Xylopyranosyloxy)Olean-12-Ene-28,29-Dioic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C35H54O11
IUPAC Name (2r,4ar,6ar,6as,6br,8as,9r,10r,11s,12ar,14br)-11-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-2,6a,6b,9,12a-pentamethyl-10-[(2s,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-2,4a-dicarboxylic acid
Molecular Mass 650.797 g·mol−1
Heat of Formation -2206.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.17 ± 1.08 D
Volume 754.46 Å 3
Surface Area 529.92 Å 2
HOMO Energy -9.81 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.41 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey UERRXLUEVHKNBY-HPPIBUQZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O