(7α,9α,13Beta)-13-Hydroxyspartein-10-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C15H24N2O2
IUPAC Name (7alpha,9alpha,13beta)-13-hydroxyspartein-10-one
Molecular Mass 264.363 g·mol−1
Heat of Formation -425.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.97 ± 1.08 D
Volume 325.8 Å 3
Surface Area 269.9 Å 2
HOMO Energy -8.70 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.92 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • +
 • ,
 • -
 • /
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • =
 • ?
 • c
 • h
 • i
 • m
 • n
 • o
 • s
 • t
InChIKey UGCQEPKCDSOOAO-HTOAHKCRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N