9-(β-L-Lyxofuranosyl)-3,9-Dihydro-6H-Purin-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H15N4O5
IUPAC Name 9-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-2,3-dihydro-1h-purin-7-ium-2,4-diid-6-one
Molecular Mass 271.250 g·mol−1
Heat of Formation -658.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.71 ± 1.08 D
Volume 279.24 Å 3
Surface Area 246.14 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey UGQMRVRMYYASKQ-UHTZMRCNSA-P
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N