(1α,4Aalpha,4Bbeta,10Beta)-1,4A-Dimethyl-8-Methylenegibbane-1,10-Dicarboxylic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H28O4
IUPAC Name (1alpha,4aalpha,4bbeta,10beta)-1,4a-dimethyl-8-methylenegibbane-1,10-dicarboxylic acid
Molecular Mass 332.434 g·mol−1
Heat of Formation -855.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.75 ± 1.08 D
Volume 406.96 Å 3
Surface Area 311.32 Å 2
HOMO Energy -9.81 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.93 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey UJFQJDAESQJXTG-RPIUYIEQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O