(1α,4Aalpha,4Bbeta,10Beta)-1,4A-Dimethyl-8-Methylenegibbane-1,10-Dicarboxylic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H28O4
IUPAC Name (1alpha,4aalpha,4bbeta,10beta)-1,4a-dimethyl-8-methylenegibbane-1,10-dicarboxylic acid
Molecular Mass 332.434 g·mol−1
Heat of Formation -857.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.35 ± 1.08 D
Volume 405.46 Å 3
Surface Area 310.74 Å 2
HOMO Energy -9.84 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.93 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1r,2s,3s,4r,8s,9s,12r)-4,8-dimethyl-13-methylidenetetracyclo[10.2.1.0(1,9).0(3,8)]pentadecane-2,4-dicarboxylic acid
  • 1beta,4a-dimethyl-8-methylidene-4aalpha,4bbeta-gibbane-1alpha,10beta-dicarboxylic acid
  • ga12
  • gibberellin 12
  • gibberellin a12
  • gibberellin-a-12
  • lmpr01040074
CAS Number(s)
  • 1164-45-0
InChIKey UJFQJDAESQJXTG-UFUZVNNQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O