(8β)-Prostane

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H40
IUPAC Name (1r,2s)-1-heptyl-2-octyl-cyclopentane
Molecular Mass 280.532 g·mol−1
Heat of Formation -407.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.11 ± 1.08 D
Volume 439.64 Å 3
Surface Area 407.64 Å 2
HOMO Energy -10.58 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.71 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1r,2s)-1-heptyl-2-octyl-cyclopentane
  • (1r,2s)-1-heptyl-2-octylcyclopentane
  • 8beta-prostane
  • prostane, (8beta)-
CAS Number(s)
  • 155976-51-5
InChIKey UKVVPDHLUHAJNZ-UXHICEINSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C