α-D-Glucopyranosyl-(1->4)-4-Thio-α-D-Glucopyranosyl-(1->4)-α-D-Glucopyranosyl-(1->4)-4-Thio-α-D-Glucopyranosyl-(1->4)-α-D-Glucopyranosyl-(1->4)-4-Thio-α-D-Glucopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H62O28S3
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6s)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]sulfanyl-tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]sulfanyl-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]sulfanyl-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 1039.056 g·mol−1
Heat of Formation -5249.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.79 ± 1.08 D
Volume 1101.75 Å 3
Surface Area 799.53 Å 2
HOMO Energy -8.91 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.53 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6s)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]sulfanyl-oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]sulfanyl-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]sulfanyl-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6s)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]sulfanyloxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]sulfanyl-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]sulfanyl-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6s)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]sulfanyl-tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]sulfanyl-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]sulfanyl-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5-dihydroxy-2-methylol-6-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5,6-trihydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl]thio]tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl]thio]-4,5-dihydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl]thio]-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-6-[[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-6-[[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranyl]thio]-3-tetrahydropyranyl]oxy]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranyl]thio]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranyl]oxy]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranyl]thio]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • thio-maltohexaose
  • tm6
InChIKey UMAYFXWVUSVOCQ-QXVNYKTNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C S O