β-Alanyl-N~6~-[(2R)-4-Amino-2-Hydroxybutyl]-D-Lysine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C13H28N4O4
IUPAC Name (2r)-6-[[(2r)-4-amino-2-hydroxy-butyl]amino]-2-(3-aminopropanoylamino)hexanoic acid
Molecular Mass 304.386 g·mol−1
Heat of Formation -862.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.78 ± 1.08 D
Volume 410.27 Å 3
Surface Area 366.02 Å 2
HOMO Energy -9.36 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.72 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r)-6-[[(2r)-4-amino-2-hydroxy-butyl]amino]-2-(3-aminopropanoylamino)hexanoic acid
  • (2r)-6-[[(2r)-4-amino-2-hydroxybutyl]amino]-2-[(3-amino-1-oxopropyl)amino]hexanoic acid
  • alpha-(beta-alanyl)hypusine
  • l-lysine, n2-beta-alanyl-n6-(4-amino-2-hydroxybutyl)-, (r)-
CAS Number(s)
  • 133083-20-2
InChIKey UOPGBIUNENFSGR-GHMZBOCLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N