(3α,5Beta)-3-Hydroxyestran-17-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H28O2
IUPAC Name (3r,5r,8r,9r,10s,13s,14s)-3-hydroxy-13-methyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Mass 276.414 g·mol−1
Heat of Formation -557.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.85 ± 1.08 D
Volume 357.01 Å 3
Surface Area 289.82 Å 2
HOMO Energy -9.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • h
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey UOUIARGWRPHDBX-DHMVHTBWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O