(1R,2S,3R,4R,6S)-4,6-Diamino-2-{[3-O-(2,6-Diamino-2,6-Dideoxy-β-L-Galactopyranosyl)-β-L-Xylofuranosyl]Oxy}-3-Hydroxycyclohexyl 2-Amino-2-Deoxy-β-D-Mannopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H45N5O14
IUPAC Name (2r,3s,4r,5s,6s)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(2s,3r,4s,5r)-5-[(1s,2s,3s,5s,6r)-3,5-diamino-2-[(2r,3s,4r,5s,6r)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-hydroxy-cyclohexoxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4-diol
Molecular Mass 615.629 g·mol−1
Heat of Formation -2585.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.24 ± 1.08 D
Volume 691.68 Å 3
Surface Area 513.21 Å 2
HOMO Energy -9.49 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.58 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey UOZODPSAJZTQNH-KOPKTHCWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N