9-(β-D-Arabinofuranosyl)-6-Methoxy-9H-Purine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H14N4O5
IUPAC Name (2r,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-(6-methoxypurin-9-ium-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 282.253 g·mol−1
Heat of Formation -602.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.27 ± 1.08 D
Volume 304.74 Å 3
Surface Area 268.62 Å 2
HOMO Energy -9.58 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.82 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(6-methoxypurin-9-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-(6-methoxy-9-purinyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-(6-methoxypurin-9-yl)oxolane-3,4-diol
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-(6-methoxypurin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • 2-hydroxymethyl-5-(6-methoxy-purin-9-yl)-tetrahydro-furan-3,4-diol
  • 6-methoxypurine arabinoside
  • 9-(beta-arabinosyl)-6-methoxy-9-purine
  • 9h-purine, 9-beta-d-arabinofuranosyl-6-methoxy-
  • ara-m
InChIKey UQQHOWKTDKKTHO-ICQCTTRCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N