β-D-Fructofuranosyl Alpha-D-Glucopyranosyl-(1->6)-Alpha-D-Galactopyranosyl-(1->6)-Alpha-D-Galactopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H42O21
IUPAC Name formaldehyde; methanone; oxaldehyde; 3-oxoprop-2-enal; [(1r)-2-oxo-1-[2-[(2s)-3,4,5-trioxo-6-(oxomethylene)tetrahydropyran-2-id-2-yl]oxyethoxy]ethyl] 2-oxoacetate; pyran-3,4,5-trione
Molecular Mass 666.578 g·mol−1
Heat of Formation -3996.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.98 ± 1.08 D
Volume 709.79 Å 3
Surface Area 471.37 Å 2
HOMO Energy -10.04 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.65 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-2-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxymethyl]oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-2-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-2-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5r,6r)-2-[[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-6-[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxymethyl]-2-tetrahydropyranyl]oxymethyl]tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl o-alpha-d-galactopyranosyl-(1-6)-o-alpha-d-galactopyranosyl-(1-6)-
  • beta-d-fructofuranosyl o-alpha-d-galactopyranosyl-(1-6)-o-alpha-d-galactopyranosyl-(1-6)-alpha- d-galactopyranoside
CAS Number(s)
  • 60112-16-5
  • 11036-79-6
  • 127230-14-2
  • 128301-28-0
InChIKey UQZIYBXSHAGNOE-SWXGLOGKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O