(3β,6Alpha,16β,21β)-Hopane-3,6,16,22-Tetrol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H52O4
IUPAC Name (3r,3as,4s,5ar,5br,7s,7ar,8r,9s,11ar,11br,13ar,13br)-5a,5b,8,8,11a,13b-hexamethyl-3-(1-methyl-1-oxido-ethyl)-1,2,3,3a,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a-hexadecahydrocyclopenta[a]chrysene-4,7,9-triolate
Molecular Mass 476.731 g·mol−1
Heat of Formation -1134.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.01 ± 1.08 D
Volume 609.48 Å 3
Surface Area 436.38 Å 2
HOMO Energy -9.72 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.17 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • '
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 6
 • a
 • b
 • c
 • e
 • g
 • h
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • t
InChIKey USLXSBTYECTZSS-HAYDXIIZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O