21α-Acetoxyfriedelan-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H52O3
IUPAC Name [(2s,3r,4as,6as,6ar,6bs,8as,9r,12as,14as,14br)-2,2,4a,6a,6a,8a,9,14a-octamethyl-10-oxo-3,4,5,6,6b,7,8,9,11,12,12a,13,14,14b-tetradecahydro-1h-picen-3-yl] acetate
Molecular Mass 484.753 g·mol−1
Heat of Formation 769.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.17 ± 1.08 D
Volume 615.54 Å 3
Surface Area 443.43 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 21-acetoxyfriedelan-3-one
  • [(3r,4as,6ar,6as,6bs,8as,9r,12as,14as,14br)-2,2,4a,6a,6a,8a,9,14a-octamethyl-10-oxo-3,4,5,6,6b,7,8,9,11,12,12a,13,14,14b-tetradecahydro-1h-picen-3-yl] acetate
  • [(3r,4as,6ar,6as,6bs,8as,9r,12as,14as,14br)-2,2,4a,6a,6a,8a,9,14a-octamethyl-10-oxo-3,4,5,6,6b,7,8,9,11,12,12a,13,14,14b-tetradecahydro-1h-picen-3-yl] ethanoate
  • acetic acid [(3r,4as,6ar,6as,6bs,8as,9r,12as,14as,14br)-10-keto-2,2,4a,6a,6a,8a,9,14a-octamethyl-3,4,5,6,6b,7,8,9,11,12,12a,13,14,14b-tetradecahydro-1h-picen-3-yl] ester
  • acetic acid [(3r,4as,6ar,6as,6bs,8as,9r,12as,14as,14br)-2,2,4a,6a,6a,8a,9,14a-octamethyl-10-oxo-3,4,5,6,6b,7,8,9,11,12,12a,13,14,14b-tetradecahydro-1h-picen-3-yl] ester
CAS Number(s)
  • 84749-92-8
InChIKey UTOJOQUKXYZEDT-QDNMNTGMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O