1-(α-D-Arabinofuranosyl)-3-Methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H14N2O6
IUPAC Name 1-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3-methyl-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Mass 258.228 g·mol−1
Heat of Formation -1048.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.53 ± 1.08 D
Volume 281.38 Å 3
Surface Area 255.95 Å 2
HOMO Energy -9.83 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.79 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-3-methylpyrimidine-2,4-dione
  • 1-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3-methyl-pyrimidine-2,4-dione
  • 1-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3-methyl-pyrimidine-2,4-dione
  • 1-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-3-methyl-pyrimidine-2,4-quinone
InChIKey UTQUILVPBZEHTK-ZLNHGNLKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N