(17β)-2,4-Dibromoestra-1(10),2,4-Triene-3,17-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H22Br2O2
IUPAC Name (8s,9s,13s,14r,17r)-2,4-dibromo-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Mass 430.174 g·mol−1
Heat of Formation -386.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.70 ± 1.08 D
Volume 398.06 Å 3
Surface Area 326.9 Å 2
HOMO Energy -9.03 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.47 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey UTXNYGUZJLLOSP-GQGMOPDYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O Br