(3β,5β,16β)-16-Acetoxy-3-[(6-Deoxy-3-O-Methyl-β-D-Galactopyranosyl)Oxy]-14-Hydroxycard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H48O10
IUPAC Name (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,16s,17r)-16-acetyloxy-14-hydroxy-10,13-dimethyl-17-(5-oxo-2,4-dihydrofuran-4-id-3-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-4-methoxy-6-methyl-tetrahydropyran-2,3,4,5,6-pentaide-3,5-diolate
Molecular Mass 592.718 g·mol−1
Heat of Formation -1964.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.37 ± 1.08 D
Volume 704.85 Å 3
Surface Area 526.51 Å 2
HOMO Energy -9.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.94 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey UZQOZJNEDXAJEZ-VZJXLKLWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O