γ-Glutamyl-S-Lactoylcysteinylglycine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C13H21N3O8S
IUPAC Name (2s)-2-amino-5-[[(1r)-2-(carboxymethylamino)-1-[[(2s)-2-hydroxypropanoyl]sulfanylmethyl]-2-oxo-ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
Molecular Mass 379.386 g·mol−1
Heat of Formation -1492.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.69 ± 1.08 D
Volume 431.72 Å 3
Surface Area 384.3 Å 2
HOMO Energy -9.54 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.88 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey VDYDCVUWILIYQF-FXQIFTODSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N