β-D-Glucopyranoside, 4-(Phenylazo)Phenyl 4-O-β-D-Galactopyranosyl-

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H30N2O11
IUPAC Name (2s,3r,4s,5r,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[4-[(e)-phenylazo]phenoxy]tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 522.502 g·mol−1
Heat of Formation -1542.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.13 ± 1.08 D
Volume 573.13 Å 3
Surface Area 494.22 Å 2
HOMO Energy -8.96 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.09 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey VGFJAUZHCFPQBJ-ADPUZYDXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N