(7α)-9,10-Dimethoxy-1-Methyllycorenan-7-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H23NO4
IUPAC Name (1s,5ar,7s,11bs,11cs)-9,10-dimethoxy-1-methyl-3,5,5a,7,11b,11c-hexahydro-2h-isochromeno[3,4-g]indol-7-ol
Molecular Mass 317.380 g·mol−1
Heat of Formation -537.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.22 ± 1.08 D
Volume 380.87 Å 3
Surface Area 316.71 Å 2
HOMO Energy -8.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.08 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5ar,7s,11bs,11cs)-9,10-dimethoxy-1-methyl-3,5,5a,7,11b,11c-hexahydro-2h-isochromeno[3,4-g]indol-7-ol
  • lycorenine
CAS Number(s)
  • 477-19-0
InChIKey VHYYSQODIQWPDO-PILAGYSTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N